Bedragen in miljoenen euro’s

2018

2017

2016

2015

2014

1

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

2

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

3

Triple Bottom Line-vermogen betreft vermogen dat niet alleen gericht is op economische baten, maar ook op sociale en milieubaten. Naar onze overtuiging geeft dit cijfer de beste indicatie van het streven van een bank naar duurzaamheid. Het vermogen dat is toegerekend aan de reële economie en aan de Triple Bottom Line voor de jaren 2014-2016 is niet beoordeeld.

4

De verhouding tussen het hoogste en het mediane salaris (bij de bepaling van het mediane salaris wordt het hoogste salaris niet meegenomen) is conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan de betreffende best practice. Alle salarissen worden berekend op fulltime basis. Over de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris wordt verslag gedaan op pagina 51 van het medewerkersverslag.

5

2018 is het eerste rapportagejaar waarin gebruikgemaakt wordt van de methodiek van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF). We hebben ongeveer 68% van onze kredieten en fondsbeleggingen beoordeeld.

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.131

1.013

904

781

704

Toevertrouwde middelen

9.558

8.722

8.025

7.283

6.289

Kredieten

7.274

6.598

5.708

5.216

4.266

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

10.870

9.902

9.081

8.211

7.152

In beheer gegeven fondsen1

4.673

4.604

4.373

4.087

3.480

Totaal in beheer gegeven vermogen

15.543

14.506

13.454

12.298

10.632

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

266,2

240,3

217,6

211,6

189,6

Bedrijfslasten

–211,8

–190,2

–171,9

–150,2

–138,4

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–3,5

–1,8

–5,7

–7,6

–11,1

Waardeveranderingen deelnemingen

–0,5

1,3

–1,5

0,2

0,2

Bedrijfsresultaat voor belastingen

50,4

49,6

38,5

54,0

40,3

Belastingen bedrijfsresultaat

–11,8

–12,2

–9,3

–13,3

–10,2

Nettowinst

38,6

37,4

29,2

40,7

30,1

 

 

 

 

 

 

(Common) Equity Tier 1 Ratio

17,7%

19,2%

19,2%

19,0%

19,0%

Leverage Ratio

8,7%

8,9%

8,8%

8,4%

8,8%

Bedrijfslasten/totaal baten

80%

79%

79%

71%

73%

Rendement op eigen vermogen in %

3,6%

3,9%

3,5%

5,5%

4,4%

Rendement op activa in %

0,4%

0,4%

0,3%

0,5%

0,4%

Activa in reële economie/balanstotaal3

77,6%

80,2%

80,6%

83,3%

72,2%

Triple Bottom Line-activa/balanstotaal3

76,5%

75,3%

77,0%

77,9%

76,9%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in EUR)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde per jaareinde

84

83

82

81

78

Nettowinst2

2,99

3,19

2,83

4,40

3,41

Dividend

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Aantal certificaathouders

42.416

40.077

38.138

35.735

32.591

Aantal rekeningen – retail

839.242

808.090

759.738

707.057

628.321

Aantal rekeningen – business

68.751

60.339

50.765

44.418

36.320

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

1.427

1.377

1.271

1.121

1.017

Verloop van medewerkers

9%

9%

8%

14%

10%

Percentage vrouwen in managementfuncties

39%

44%

40%

38%

40%

Verhouding tussen hoogste salaris en mediaan van het salaris4

5,6

5,7

5,7

5,7

5,6

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

Eigen CO2-uitstoot Triodos Bank, 100% compensatie (in kiloton CO2-equivalent)

2,8

3,1

3,1

3,0

3,1

Netto uitstoot in uitstaande kredieten en beleggingen (in kiloton CO2-equivalent)5

152

Vermeden uitstoot in kredieten en beleggingen met betrekking tot duurzame energie (in kiloton CO2-equivalent)5

–985