2018 Microfinanciering

Wat was de uitdaging voor dit project?

Libanon ligt in het Midden-Oosten, tussen Syrië en Israël, en heeft zes miljoen inwoners.

Het economische klimaat wordt er beïnvloed door politieke instabiliteit en een instroom van vluchtelingen uit de regio, met name uit Syrië. Geschat wordt dat ongeveer 28% van de bevolking in armoede leeft en moet rondkomen van minder dan 4 dollar per dag. Deze cijfers wijzen op een onevenwichtige verdeling van economische groei en ontwikkeling.

Libanon is van oudsher een toevluchtsoord voor gemarginaliseerde groepen in de regio. Sinds de uitbraak van de burgeroorlog in hun land zijn meer dan een miljoen Syriërs naar Libanon gevlucht. Vluchtelingen maken nu ongeveer 20% van de totale bevolking uit. Dit heeft een aanzienlijke impact op de Libanese samenleving en leidt bijvoorbeeld tot toenemende werkloosheid en armoede en een steeds grotere druk op de publieke voorzieningen en infrastructuur.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Al Majmoua, een van de belangrijkste microfinancieringsinstellingen in Libanon, is baanbrekend op het gebied van leningen voor vluchtelingen. In nauwe samenwerking met het International Rescue Committee (IRC) en de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) heeft Al Majmoua een type lening ontwikkeld dat specifiek bedoeld is voor Syrische vluchtelingen. Ongeveer 3% van onze kredietportefeuille is gericht op deze groep. Al Majmoua heeft inmiddels leningen verstrekt aan meer dan 8.500 Syrische vluchtelingen, van wie meer dan 80% vrouw is. De succesvolle introductie van dit type lening betekent dat dit de komende jaren verder kan worden uitgerold.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Triodos Microfinance Fund en Triodos Fair Share Fund hebben een lening van USD 5 miljoen verstrekt, waardoor wij als Al Majmoua onze dienstverlening verder kunnen uitbreiden en ons bereik kunnen vergroten.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Als Al Majmoua hebben wij onze kennis en ervaringen op het gebied van vluchtelingenleningen met andere financiële instellingen in de regio gedeeld tijdens een tweedaagse workshop die in juli 2018 werd gehouden in Amman, Jordanië.

Dit evenement werd door Triodos Investment Management samen met het Nederlands Platform voor Inclusieve Financiering (NpM) georganiseerd om de uitwisseling van kennis te stimuleren, obstakels in kaart te brengen en een actieplan op te stellen om dergelijke leningen op grotere schaal te verstrekken.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Veel mensen en kleine bedrijven in Libanon hebben nog steeds geen of slechts beperkt toegang tot basale financiële diensten. Al Majmoua zet zich in om dit te veranderen door bij te dragen aan een financiële sector die voor iedereen toegankelijk is.

Al Majmoua maakt geen onderscheid op basis van geslacht, nationaliteit, etniciteit, religie of politieke opvattingen. Inclusiviteit is een fundamentele pijler van onze missie, zoals ook blijkt uit dit initiatief. Veel instellingen zijn nog steeds huiverig om financiering te verstrekken aan vluchtelingen. Ze zien veel obstakels: zullen vluchtelingen hun leningen wel terugbetalen, zullen keren ze terugkeren naar hun vaderland, en beschikken ze wel over de juiste identiteitsdocumenten? Het ondersteunen van deze groep is een belangrijk onderdeel van de impact die Al Majmoua wil maken.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Microfinanciering biedt een unieke kans om het verhaal van de mensen in het Midden-Oosten en de vluchtelingencrisis te veranderen. Ondanks de vaak negatieve krantenkoppen en het uitdagende economische klimaat, geeft de bevolking blijk van veel veerkracht en positieve energie. We moeten realistisch zijn: het vluchtelingenprobleem zal niet verdwijnen. Wereldwijd zijn meer dan 60 miljoen mensen hun land ontvlucht. Velen zullen niet terugkeren en willen een nieuw leven opbouwen. Microfinanciering maakt dat mogelijk.