bedragen in miljoenen euro’s *

2020

2019

2018

2017

2016

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.208

1.201

1.112

1.013

904

Toevertrouwde middelen van klanten

11.747

10.694

9.564

8.722

8.025

Kredieten en voorschotten aan klanten

9.157

8.209

7.267

6.598

5.708

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

13.888

12.082

10.867

9.902

9.081

Fondsen in beheer 1

6.362

5.671

4.673

4.604

4.373

Totaal in beheer gegeven vermogen

20.250

17.753

15.540

14.506

13.454

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

305,1

292,2

257,1

240,3

217,6

Bedrijfslasten

-245,4

-234,4

-204,3

-190,2

-171,9

Waardeverminderingsverliezen financiële instrumenten

-24,2

-3,7

-6,4

-1,8

-5,7

Waardeveranderingen deelnemingen

-

-

-

1,3

-1,5

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

35,5

54,1

46,4

49,6

38,5

Belastingen bedrijfsresultaat

-8,3

-15,1

-11,2

-12,2

-9,3

Nettowinst

27,2

39

35,2

37,4

29,2

 

 

 

 

 

 

Totale kapitaalratio

18,80%

17,90%

17,50%

19,20%

19,20%

(Common) Equity Tier 1 ratio

18,70%

17,90%

17,50%

19,20%

19,20%

Leverage ratio

8,80%

8,50%

8,90%

8,90%

8,80%

Rendement op eigen vermogen in %

2,30%

3,40%

3,30%

3,50%

5,50%

Rendement op activa in %

0,20%

0,30%

0,30%

0,30%

0,50%

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

80%

80%

79%

79%

79%

In de reële economie geïnvesteerd vermogen / Balanstotaal 2

75%

76%

77%

80%

81%

Triple Bottom Line-vermogen / Balanstotaal 2

74%

75%

76%

75%

77%

* De IFRS-EU zijn ingevoerd op 1 januari 2018; de kerncijfers voor 2020, 2019 en 2018 worden daarom gepresenteerd op grond van de IFRS. De kerncijfers voor 2017 en 2016 worden gepresenteerd overeenkomstig Nederlandse GAAP.  

1 Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

2 Triple Bottom Line-vermogen betreft vermogen dat niet alleen gericht is op economische baten, maar ook op sociale en milieubaten. Naar onze overtuiging geeft dit cijfer de beste indicatie van het streven van een bank naar duurzaamheid. Voor het jaar 2016 heeft geen evaluatie plaatsgevonden van het vermogen en de inkomsten die zijn geïnvesteerd in de reële economie en de Triple Bottom Line. De 2019 en 2018 cijfers zijn aangepast naar IFRS grondslagen

bedragen in miljoenen euro’s *

2020

2019

2018

2017

2016

Per aandeel (in euro’s)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde per jaareinde

85

83

82

83

82

Nettowinst 3

1,91

2,8

2,73

3,19

2,83

Dividend4

0,65

-

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Aantal certificaathouders

43.614

44.401

42.416

40.077

38.138

Aantal rekeningen – toevertrouwde middelen van klanten

867.377

830.816

839.242

808.090

759.738

Aantal rekeningen – kredieten en voorschotten aan klanten

81.726

77.984

68.751

60.339

50.765

Aantal klanten

728.056

721.039

714.887

681.082

651.945

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

1.592

1.493

1.427

1.377

1.271

Medewerkersverloop

8%

10%

9%

9%

8%

Percentage vrouwen in managementfuncties

39%

44%

39%

44%

40%

Verhouding tussen hoogste salaris en mediaan van het salaris5

5,5

5,6

5,6

5,7

5,7

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

Eigen uitstoot van Triodos Bank, 100% gecompenseerd (in kiloton CO2-equivalent)

1

2,9

2,8

3,1

3,1

Netto uitstoot van uitstaande kredieten en beleggingen (in kiloton CO2‑equivalent)6

358

293

152

-

-

Vermeden uitstoot van kredieten en beleggingen voor duurzame energie (in kiloton CO2‑equivalent)6

-933

-963

-985

-

-

3 De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

4 Het dividendvoorstel van 18 maart 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag 2019, is herzien. Dit is gedaan in directe reactie op de aanbeveling die de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank (DNB) op 27 maart aan alle banken hebben gedaan, namelijk om geen dividend uit te keren en ondersteuning van de reële economie prioriteit te geven door klanten kredieten te verstrekken tijdens de COVID-19-pandemie. Voor het jaarresultaat van 2020 stelt Triodos Bank voor om een dividend uit te keren van EUR 0,65 per aandeel, hetgeen overeenkomt met een uitkeringspercentage (het percentage van de totale winst die is uitgekeerd als dividend) van 15% over 2019 en 2020 tezamen; dit laatste is in overeenstemming met de laatste richtsnoeren van DNB naar aanleiding van de instructies van de ECB.

5 De verhouding tussen het hoogste en het mediaan salaris (bij de bepaling van het mediaan salaris wordt het hoogste salaris niet meegenomen) is conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan de betreffende best practice. Alle salarissen worden berekend op fulltime basis.

6 2018 is het eerste verslagjaar waarin de methodiek van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) wordt gebruikt. Ongeveer 68% van onze uitstaande kredieten en fondsbeleggingen worden beoordeeld.

Waar Triodos Bank internationaal actief is