Bedragen in miljoenen euro’s1

2021

2020

2019

2018

2017

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.250

1.208

1.201

1.112

1.013

Toevertrouwde middelen van klanten

13.285

11.747

10.694

9.564

8.722

Kredieten en voorschotten aan klanten

10.168

9.157

8.209

7.267

6.598

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

16.504

13.888

12.082

10.867

9.902

Fondsen in beheer2

7.662

6.362

5.671

4.673

4.604

Totaal beheerd vermogen

24.166

20.250

17.753

15.540

14.506

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

341,9

305,1

292,2

257,1

240,3

Bedrijfslasten

-275,2

-245,4

-234,4

-204,3

-190,2

Waardeverminderingsverliezen financiële instrumenten

0,4

-24,2

-3,7

-6,4

-1,8

Waardeveranderingen deelnemingen

-

-

-

-

1,3

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

67,1

35,5

54,1

46,4

49,6

Belastingen bedrijfsresultaat

-16,4

-8,3

-15,1

-11,2

-12,2

Nettowinst3

50,8

27,2

39,0

35,2

37,4

 

 

 

 

 

 

Rendement op eigen vermogen in %

4,1%

2,3%

3,4%

3,3%

3,9%

Rendement op activa in %

0,3%

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

Bedrijfslasten/totaal baten

80%

80%

80%

79%

79%

 

 

 

 

 

 

Totale kapitaalratio

21,3%

18,8%

17,9%

17,5%

19,2%

Minimumvereiste totale kapitaalratio

13,0%

12,6%

12,8%

13,7%

12,8%

(Common) Equity Tier 1 ratio

17,5%

18,7%

17,9%

17,5%

19,2%

Minimumvereiste (Common) Equity Tier 1 Ratio

5,9%

6,6%

6,6%

8,2%

7,9%

Leverage Ratio

8,1%

8,8%

8,5%

8,9%

8,9%

Minimumvereiste Leverage Ratio

3,5%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Rendement op risico gewogen activa in %

0,8%

0,5%

0,6%

0,6%

0,8%

1

IFRS: EU is aangenomen met ingang van 1 januari 2018. De kerncijfers voor 2017 zijn gerapporteerd onder Dutch GAAP.

2

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn opgenomen.

3

Nettowinst is onderhevig aan afrondingsverschillen.

Bedragen in miljoenen euro’s1

2021

2020

2019

2018

2017

In de reële economie geïnvesteerd vermogen / Balanstotaal2

70%

75%

76%

77%

80%

Triple Bottom Line-vermogen / Balanstotaal2

70%

74%

75%

76%

75%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in euro’s)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde per jaareinde3

88

85

83

82

83

Nettowinst4

3,56

1,91

2,80

2,73

3,19

Dividend5

1,80

0,65

-

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Aantal certificaathouders

43.521

43.614

44.401

42.416

40.077

Aantal rekeningen – toevertrouwde middelen van klanten

880.374

867.377

830.816

839.242

808.090

Aantal rekeningen – kredieten en voorschotten aan klanten

84.386

81.726

77.984

68.751

60.339

Aantal klanten

747.413

728.056

721.039

714.887

681.082

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

1.715

1.592

1.493

1.427

1.377

Aantal FTE ultimo

1.583,5

1.463,1

1.370,3

1.317,4

1.259,2

Medewerkersverloop

10%

8%

10%

9%

9%

Percentage vrouwen in managementfuncties

39%

39%

44%

39%

44%

Verhouding tussen hoogste salaris en mediaan van het salaris6

5,2

5,47

5,6

5,6

5,7

Milieu

 

 

 

 

 

Eigen uitstoot van Triodos Bank, 100% gecompenseerd (in kiloton CO2-equivalent)

0,7

1,0

2,9

2,8

3,1

Netto uitstoot in uitstaande kredieten en beleggingen (in kiloton CO2‑equivalent)8

364

358

293

152

-

Vermeden uitstoot in kredieten en investeringen voor duurzame energie (in kiloton CO2‑equivalent)8

-851

-933

-963

-985

-

1

IFRS: EU is aangenomen met ingang van 1 januari 2018. De kerncijfers voor 2017 zijn gerapporteerd onder Dutch GAAP.

2

Triple Bottom Line-vermogen betreft vermogen dat niet alleen gericht is op economische baten, maar ook op sociale en milieubaten. Wij zijn van mening dat dit cijfer de beste indicator is van het streven van een bank naar duurzaamheid. De cijfers voor 2019 en 2018 zijn aangepast aan de IFRS-verslaggeving.

3

De intrinsieke waarde per aandeel is het totaal eigen vermogen gedeeld door het totaal aantal uitstaande aandelen. De intrinsieke waarde per aandeel is niet de handelsprijs. De intrinsieke waarde per 31 december 2020 is berekend op 85 EUR na verwerking van alle financiële gegevens voor de jaarrekening voor 2020. De laatste handelsprijs op 5 januari 2021 (EUR 84) was gebaseerd op het financiële model dat voor die dag de berekende nettoactivawaarde van Triodos Bank afleidde. Deze berekening werd dagelijks uitgevoerd.

4

Het cijfer van de nettowinst per aandeel wordt berekend op het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

5

Voor het jaarresultaat van 2021 stelt Triodos Bank een dividend voor van EUR 1,80 per aandeel. Dit komt overeen met een uitbetalingsratio van 50% (het percentage van de totale winst dat als dividend wordt uitgekeerd).

6

De verhouding tussen het hoogste en het gemiddelde salaris (met uitzondering van het hoogste salaris) is gebaseerd op de GRI-criteria en wordt als best practice gezien. Alle salarissen zijn berekend op fulltime basis.

7

De verhouding tussen het hoogste en het gemiddelde salaris voor 2020 is aangepast van 5,5 naar 5,4, omdat de verhouding voor het Verenigd Koninkrijk niet correct was. Zie voor meer informatie de tabel Verhouding hoogste salaris tot gemiddeld salaris in het beloningsverslag.

8

2018 was het eerste jaar waarin verslag werd gelegd volgens de PCAF-methode (Partnership for Carbon Accounting Financials). Sinds 2019 beoordeelt Triodos Bank 100% van onze kredieten en fondsbeleggingen om het aandeel van Triodos Bank in de uitstoot van broeikasgassen te berekenen op basis van de wereldwijde PCAF-norm (in 2018 werd ongeveer 68% van de kredieten en fondsbeleggingen van Triodos Bank beoordeeld).