Triodos Bank België heeft 2021 kunnen afsluiten met mooie financiële resultaten en impactvolle realisaties, ondanks de impact van de Covid-19 pandemie, de aanhoudende lage rente en de immer stijgende operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering. Een strak rentebeleid in het beheer van spaartegoeden en kredieten, een gezonde kredietportefeuille en een krachtige groei in de vraag naar Triodos impactbeleggen zorgen voor een positieve jaarbalans. Het balanstotaal van de vestiging is gegroeid met 11,2 procent tot EUR 2,6 miljard (In 2020 was er een lichte afname van -3,6%).

Flexibele Triodos medewerkers in Covid-tijden

Ook in 2021 hebben de 155 Triodos-medewerkers in België (einde 2020: 148 medewerkers – voltijdsequivalent) onder de Covid-pandemie grotendeels van thuis uit gewerkt, hierbij actief begeleid vanuit personeelsbeleid, IT support en facility management. Zij hebben zich op hun beurt maximaal, voornamelijk van op afstand, ingezet voor de 83.000 Triodos-klanten in België (einde 2020: 82.000). Dat gold in het bijzonder voor kredietklanten die door een terugval van hun inkomsten ook in 2021 uitstel van terugbetaling op hun lopende kredieten nodig hadden. De steun in 2021 ging vooral naar klanten in de evenementen- en hotelsector.

Kredieten aan projecten met een positieve impact voor mens en milieu.

De duurzame kredieten eindigden in 2021 netto op hetzelfde niveau als in 2020: 1,8 miljard euro. Bij kredieten aan professionele klanten was er netto een lichte afname. Die is gelinkt aan de zeer lage rentevergoeding die de Belgische kredietmarkt kenmerkt. Het zet Triodos Bank aan tot een grotere selectiviteit in duurzame kredietverlening. Voor antwoorden op financieringsaanvragen zet Triodos waar mogelijk ook haar netwerk in, met name Solifin. Via Solifin kunnen duurzame ondernemers in contact treden met impactexperts en -investeerders en zo toegang krijgen tot alternatieve financieringsmogelijkheden.

Met een Triodos-krediet op de rode loper in Cannes

Het partnerschap dat Triodos Bank Group en het Europees Investeringsfonds (EIF) in 2021 hebben gesloten waarbij het EIF garanties verleent aan de bank voor kredieten aan creatieve en culturele initiatieven, betekent een extra stimulans voor de financiering van cultureel ondernemerschap. In dat kader verleende de bank in België 36 kredieten aan 28 klanten voor de financiering hun cultureel project. Filmproducties is een van de sectoren waar de garantieregeling extra financieringsmogelijkheden creëert. Triodos Bank België financiert zowel filmproducties als arthouse cinema’s. Een en ander bracht een Triodos kredietbeheerder tot op de rode loper van het filmfestival 2021 in Cannes op uitnodiging van Stenola Productions die er zijn film Les Intranquilles voorstelde.

Tarieven die energie-efficiënt kopen, bouwen of verbouwen belonen

Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden sterk met 15,6 procent (7,8 procent in 2020) en vertegenwoordigen inmiddels een vijfde (21%) van de kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project bij bouw, aankoop of na renovatie, hoe gunstiger het tarief. Voor die aanpak ontving het Triodos woningkrediet in 2021 het Europees energie-efficiëntielabel (Energy Efficient Mortgage Label - EEML), een (h)erkenning voor hypothecaire leningen die bijdragen tot een duurzamere woningbestand.

Tarieven die cohousing met sociale impact belonen

Ook voor cohousingprojecten past de bank een gunstiger tarief toe, zowel in functie van energie-efficiëntie maar ook naarmate het project op sociale inclusie inzet en een woning ‘reserveert’ voor bv. een persoon met een handicap, een vluchteling, een mix van generaties of via een sociaal verhuurkantoor aanbiedt. In 2021 heeft de bank in België 45 woningen in 15 co-housingsprojecten gefinancierd, waarvan 36 met sociale impact. Triodos Bank België heeft een grote expertise op dat terrein, of het nu gaat om een kleinschalige of grootschalige cohousingprojecten zoals bijvoorbeeld Volta XL van coArchi dat een industriële site in Elsene verbouwt om er 30 woningen in cohousing te voorzien.

Spaargeld dient enkel voor kredieten aan duurzame projecten

Triodos Bank ‘financiert’ de kredieten aan projecten met het spaargeld dat klanten haar toevertrouwen. Via www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet toont de bank welke projecten dat zijn. Het totaal volume aan spaargeld bedroeg einde 2021 EUR 2,1 miljard en behoudt zodoende hetzelfde niveau als in 2020.

Beleggen in bedrijven met concrete positieve impact

Beleggingen toonden de sterkste groeicijfers, mede dankzij een gunstig beursklimaat. Maar de groei komt vooral van nieuw kapitaal van beleggers die kiezen voor Triodos impact beleggen. Vermogensbeheer aangeboden door Triodos Bank België nam zelfs toe met 45,5 procent (in 2020 bedroeg de groei 36,7 procent). De impactfondsen groeiden met 28 procent. (In 2020 bedroeg de groei 24,5 procent).

Afspreken met een Triodos medewerker in een pop-up kantoor

Om haar beleggingsklanten persoonlijk te informeren, ook in Covid-tijden, combineert de Belgische Triodos vestiging service via digitale kanalen en telefoon met webinars en persoonlijke afspraken in o.a. pop-up kantoren. Ook voor hypothecaire kredieten kunnen klanten zich op die manier informeren. Op die manier was Triodos in 2021 aanwezig in acht steden, van Luik tot Brugge.

Triodos actief in de Belgische samenleving

Of het nu gaat over kredieten aan projecten of investeringen via fondsen en vermogensbeheer in beursgenoteerde bedrijven, we maken telkens bewuste keuzes vanuit de Triodos visie op een sociaal-rechtvaardige en duurzame economie, hoe die tot stand te brengen en de rol van banken en fondsmanagers daarin. Die visie ligt ook aan de basis van andere initiatieven die we zelf nemen of ondersteunen. Hieronder een selectie uit onze agenda 2021.

In 2021 heeft Triodos voor de tiende keer tijdens Greenlab de Sustainable Impact Award uitgereikt, een prijs voor een beloftevolle, Brusselse start-up die een duurzame impact heeft op de (lokale) economie. Dit jaar ging de prijs van 2.500 euro naar Decarbone. Hun project zorgt er voor dat bedrijven hun wagenpark in een sneller tempo kunnen verduurzamen.

Triodos was ook sponsor van de Global Wind Day en steunde zo de beweging van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, verenigd in de koepelfederatie REScoop Vlaanderen.

Het thema van Ecopolis 2021 was zorg: Dare to care, écht zorgen voor alle mensen en andere aardbewoners, voor onze unieke levende wereld. Triodos Bank is een trouwe partner van het jaarlijkse internationale rendez-vous over een duurzame toekomst.

Mobiliseren voor biodiversiteit

We zien – gelukkig – een toenemende mobilisatie van krachten om de klimaatverandering te beperken tot 1,5°C. Het verlies aan biodiversiteit is van dezelfde orde, de analyses zijn er, de mobilisatie niet. Om die hoogdringendheid onder de aandacht te brengen, hebben we in het najaar voor ons online klantenevenement 18 sprekers samengebracht in een conferentie over Biodiversiteit: wat staat er op het spel en wat we kunnen doen?

Transitie-denken en -doen moet je leren

De transitie naar een duurzame samenleving vereist dat huidige en toekomstige besluitvormers in het bedrijfsleven, in de financiële sector, bij de overheid, in de academische wereld, … sociale en ecologische impact begrijpen, er verantwoordelijkheid voor nemen en dus volledig integreren in hun beslissingen. Het is vanuit die overtuiging dat Triodos onderwijsinitiatieven op dat vlak ondersteunt. In 2021 heeft de bank zich zowel financieel als inhoudelijke achter de Masterclass in sustainable finance’ (SuFi), een initiatief van ICHEC Brussels Management School, Solvay Brussels School (ULB) en UNAMUR - universiteit van Namen geschaard. Ook professoren van andere Belgische universiteiten langs beide zijden van de taalgrens, doen mee. De nieuwe opleiding is een primeur in ons land.

Triodos Bank ondersteunt van bij de start in 2015 de HERA Award Sustainable Food Systemsvan de Stichting voor Toekomstige Generaties. In 2021 heeft de bank haar steun opnieuw voor de komende drie jaren verlengd. De prijs beloont masterscripties op het gebied van voedselsystemen die een systemische, 360°-benadering van duurzame ontwikkeling hanteren.

Daarenboven zijn Triodos medewerkers frequente sprekers in lessen aan universiteiten, hogescholen en business school om integraal duurzaamheidsbeleid in de praktijk uit te leggen.

De financiële sector moet sneller verduurzamen

Triodos Bank financiert de verandering maar wil ook de noodzaak van verandering in de financiële sector benoemen en aanjagen. In een persbericht gaf de bank de herziene versie 2021 van het Towards Sustainability label opnieuw een onvoldoendeomdat het label-2021 nog steeds geen duidelijke komaf maakt met de meest schadelijke investeringen die de klimaatdoelstellingen in de weg staan en evenmin een duidelijk traject uitzet om alle fossiele energiebronnen uit de duurzame beleggingsportefeuilles te bannen.

Triodos sprak op de conferentie van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) ‘Aligning finance with sustainable development’. Het was een van de vele gelegenheden in 2021 waar Triodos haar visie op duurzame financiën toe te lichten.

Kerncijfers

bedragen in duizenden euro’s

2021

2020

Toevertrouwde middelen

2.094.492

2.082.155

Aantal rekeningen

84.892

85.254

 

 

 

Kredieten

1.825.889

1.815.425

Aantal

5.639

5.134

 

 

 

Balanstotaal1

2.618.337

2.354.844

 

 

 

Totaal baten

47.892

49.581

Bedrijfslasten

-34.214

-35.652

Waardeveranderingen van vorderingen

1.881

-4.430

 

 

 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

15.559

9.499

Belastingen bedrijfsresultaat

-3.963

-2.755

Nettowinst

11.596

6.744

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

162

156

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.